VALENCIÀ

MANIFEST PER A UN NOU FUTUR

Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig:

La pandèmia del COVID 19 està tenint terribles conseqüències sanitàries, econòmiques i socials. Ens dirigim a vosté, i per extensió al conjunt del seu Consell, perquè pensem que moltes coses han de canviar a partir d’ara, que hem d’aprendre d’aquesta experiència desoladora per a reconstruir la nostra comunitat i preparar-la per als reptes del futur, des de la justícia social, la solidaritat i la sostenibilitat.

Vivim una situació d’emergència sanitària i social que passarà; deixarà perplexitat i dolor, però passarà. Nosaltres volem parlar-li del dia de després. Eixe dia en el qual, en realitat, ja estem instal·lats i que es manifesta en l’emergència climàtica i en l’emergència de les desigualtats socials que patim. Sí, com molts científics han advertit aquests dies, l’única diferència entre la crisi del coronavirus i la crisi climàtica és que la primera mata més ràpid i la climàtica ho fa més lentament i de múltiples formes: sequeres i fams, malalties, contaminació, inundacions, onades de calor… Aquests dies hem vist com el nostre avançat i desenvolupat món pot trontollar en un minut. Les nostres certituds, la nostra seguretat, la nostra vida s’han demostrat febles i vulnerables.

La resposta al COVID19 és una gran oportunitat per a posar en marxa mesures permanents que facen front, simultàniament, a totes les crisis globals i interdependents que afrontem -la climàtica i l’ambiental com a prioritats-, que situen a les persones en el centre de l’activitat social i econòmica i que es puguen desenvolupar dins dels límits físics del planeta. Perquè si alguna cosa hem aprés d’aquesta crisi és que som naturalesa, que no estem per damunt d’ella com havíem arribat a creure per supèrbia d’espècie i per avarícia material d’aquells que mai en tenen prou dins un sistema econòmic neoliberal i productivista que ha defugit tots els sistemes de regulació i control social.

Li demanem senyor President que lidere canvis estructurals que acaben amb la mercantilització de les nostres vides i que no responguen a les pressions d’aquells que pretenen seguir amb un model econòmic generador d’injustícies, desigualtat, inseguretat i depredació del nostre entorn natural.

Li demanem valentia per a anar més enllà de posar un vestit nou a la vella economia de sempre, per a passar de les paraules als fets, per a defugir les velles prioritats i buscar noves idees.

Necessitem una economia regenerativa de les persones i de la terra. El pensament lògic ens ha ensenyat que les hipòtesis falses porten a tesis absurdes, així que cal reconéixer que no es pot créixer infinitament en un planeta finit. Oblidem, doncs, el mite del desenvolupament sense límits i pensem en una prosperitat compartida. Imaginem i treballem per un país que garantisca uns serveis públics de qualitat i uns drets socials que asseguren les necessitats bàsiques de les persones sense depassar la capacitat biofísica de la Terra. Ningú ha de quedar al marge d’una salut, un habitatge, una alimentació i una educació suficient i res pot hipotecar el futur de les generacions que ens han de seguir. Ni és necessari que alguns tinguen tant, ni és acceptable que uns altres tinguen tan poc.

Volem, estimat president, que el seu govern revise, ara que encara som a temps, quins sectors econòmics cal recuperar i quins ja no tenen lloc en la nova economia. Ja està bé de fer els ulls grossos amb les externalitats negatives que paguem tots i totes en benefici d’una minoria insolidària. Comence un veritable procés de Transició Ecològica que siga just i que no deixe ningú enrere. És urgent, vosté ho sap, concretar un model econòmic descarbonitzat, desmaterialitzat, relocalitzat i distributiu, amb repartiment i reducció de les hores d’un treball que no pot ser precari, que reconega la tasca de cures, ara feminitzada i no remunerada, i que enfortisca el món de la cultura.

Tenim molt per fer, senyor President, però també és moltíssim el que tenim a guanyar si comencem la transformació que necessitem. La construcció s’ha de redirigir cap a la rehabilitació i el condicionament energètic dels habitatges. La indústria, cap a una relocalització de la producció que assegure el proveïment de productes de primera necessitat i ens allibere de la dependència externa i d’un comerç massiu que és un potenciador de l’escalfament global. L’energia, cap a la total reconversió de les fonts actuals en energies netes i renovables, tot evitant el monopoli de les grans empreses i afavorint l’autogeneració. La reconstrucció del nostre medi natural -aigua, terra i aire- ha de ser en clau de millora de la resiliència i de la biodiversitat. Cal convertir en prioritat l’electrificació de la mobilitat i el transport públic. L’agricultura, que ens alimenta a tots i totes, ha de recuperar un protagonisme ara perdut: potenciar el consum de proximitat, de productes de qualitat i fer que el treball dels nostres agricultors resulte rendible i, al mateix temps, siga respectuós amb el medi ambient.

Depenem d’una terra viva i d’un aire net. No necessitem més inversions en ciment, ni en transport motoritzat, tampoc més infraestructures gegantines -ports i macrocentres comercials i d’oci- que afavoreixen la globalització desbocada, la mobilitat insostenible i un consum sense límits que està en la base del nostre estat de crisi. Al contrari, el camí triat ha de ser desinvertir en aquests models i apostar per un desenvolupament equilibrat del territori tant en l’àmbit urbà com el rural que afavorisca el respecte pel medi, la milloran en la qualitat de vida i en les oportunitats per al desenvolupament personal. És el moment de diversificar la nostra economia i d’apostar per nous sectors industrials vinculats a l’economia verda i altament generadors de llocs de treball no deslocalitzables.

El post-COVID19 és una oportunitat per a reorganitzar el funcionament de les nostres ciutats renaturalitzant-les  i retornant-les a les persones com a espais de vida sans i de convivència social desmercantilitzada, amb prioritat per a  vianants i  bicicletes i amb una reestructuració de l’urbanisme amb habitatges de qualitat per a totes les persones.

No li demanem res que vosté no sàpiga, ni res que segur no s’haja plantejat en aquests dies de crisis superposades. Volem que sàpiga que no està sol davant d’aquest repte. Som molts, moltíssims, els qui estem disposats a treballar per fer realitat aquest canvi imprescindible cap a un futur just, solidari i respectuós amb el medi ambient. Només li reclamem accions valentes perquè, com diu aquell conegut adagi, «tots els polítics parlen però només els líders actuen».

CASTELLANO

MANIFESTO PARA UN NUEVO FUTURO

Molt Honorable Presidente de la Generalitat, Ximo Puig:

La pandemia del COVID 19 está teniendo terribles consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Nos dirigimos a usted, y por extensión al conjunto de su Consell, porque pensamos que muchas cosas han de cambiar a partir de ahora, que debemos aprender de esta experiencia desoladora para reconstruir nuestra comunidad y prepararla para los retos del futuro, desde la justicia social, la solidaridad y la sostenibilidad.

Vivimos una situación de emergencia sanitaria y social que pasará; dejará perplejidad y dolor, pero pasará. Nosotros queremos hablarle del día después. Ese día, en el que en realidad ya estamos instalados, que se manifiesta en la emergencia climática y en la emergencia de las desigualdades sociales que sufrimos. Sí, como muchos científicos han advertido estos días, la única diferencia entre la crisis del coronavirus y la crisis climática, es que la primera mata más rápido y la segunda lo hace más lentamente y de múltiples formas: sequías y hambrunas, enfermedades, contaminación, inundaciones, olas de calor… Estos días hemos visto como nuestro avanzado y desarrollado mundo se puede tambalear en un minuto. Nuestras certidumbres, nuestra seguridad, nuestra vida, se han demostrado débiles y vulnerables.

La respuesta al COVID19 es una gran oportunidad para poner en marcha medidas permanentes que hagan frente, simultáneamente, a todas las crisis globales e interdependientes que afrontamos -con la climática y la ambiental como prioridades-, que sitúen a las personas en el centro de la actividad social y económica y que se puedan desarrollar dentro de los límites físicos del planeta. Porque si algo hemos aprendido de esta crisis es que somos naturaleza, que no estamos por encima de ella como habíamos llegado a creer por soberbia de especie y por avaricia material de los que nunca tienen bastante en un sistema económico neoliberal y productivista que ha soslayado todos los sistemas de regulación y control social.

Le pedimos señor Presidente que lidere cambios estructurales que acaben con la mercantilización de nuestras vidas y que no respondan a las presiones de aquellos que pretenden seguir con un modelo económico generador de injusticias, desigualdad, inseguridad y depredación de nuestro entorno natural.

Le pedimos valentía para ir más allá de poner un vestido nuevo a la vieja economía de siempre, para pasar de las palabras a los hechos, para rehuir las viejas prioridades y buscar nuevas ideas.

Necesitamos una economía regenerativa de las personas y de la tierra. El pensamiento lógico nos ha enseñado que las hipótesis falsas llevan a tesis absurdas, así que hay que reconocer que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Olvidemos, pues, el mito del desarrollismo sin límites y pensemos en una prosperidad compartida. Imaginemos y trabajemos por un país que garantice unos servicios públicos de calidad y unos derechos sociales que aseguren las necesidades básicas de las personas sin rebasar la capacidad biofísica de la Tierra. Nadie debe quedar al margen de una salud, una vivienda, una alimentación y una educación suficientes y nada puede hipotecar el futuro de las generaciones que nos han de seguir. Ni es necesario que algunos tengan tanto, ni es aceptable que otros tengan tan poco.

Queremos, querido presidente, que su gobierno revise, ahora que aún estamos a tiempo, qué sectores económicos hay que recuperar y cuáles ya no tienen lugar en la nueva economía. Ya está bien de hacer la vista gorda con las externalidades negativas que pagamos todos y todas en beneficio de una minoría insolidaria. Inicie de verdad un proceso de Transición Ecológica que sea justo y que no deje a nadie atrás. Es urgente, usted lo sabe, concretar un modelo económico descarbonizado, desmaterializado, relocalizado y distributivo, con reparto y reducción de las horas de un trabajo que no puede ser precario, que reconozca la labor de cuidados, ahora feminizada y no remunerada, y que fortalezca el mundo de la cultura.

Tenemos mucho por hacer, señor Presidente, pero también es muchísimo lo que tenemos a ganar si empezamos la transformación que necesitamos. La construcción se debe redirigir hacia la rehabilitación y el acondicionamiento energético de las viviendas. La industria, hacia una relocalización de la producción que asegure el abastecimiento de productos de primera necesidad y nos libere de la dependencia externa y de un comercio masivo que es un potenciador del calentamiento global. La energía, hacia la total reconversión de las fuentes actuales en energías limpias y renovables, liberándola del monopolio de las grandes empresas y favoreciendo la auto-generación. La reconstrucción de nuestro medio natural -agua, tierra y aire- ha de ser en clave de mejora de la resiliencia y de la biodiversidad. Es precisio convertir en prioridad la electrificación de la movilidad y el transporte público. La agricultura, que nos alimenta a todos y a todas, ha de recuperar un protagonismo ahora perdido: potenciar el consumo de proximidad, de productos de calidad y hacer que el trabajo de nuestros agricultores resulte rentable y, al mismo tiempo, sea respetuoso con el medio ambiente.

Dependemos de una tierra viva y de un aire limpio. No necesitamos más inversiones en cemento, ni en transporte motorizado, tampoco más infraestructuras gigantescas -puertos y macrocentros comerciales y de ocio- que favorezcan la globalización desbocada, la movilidad insostenible y un consumo sin límites que está en la base de esta crisis. Al contrario, el camino elegido ha de ser desinvertir en esos modelos y apostar por un desarrollo equilibrado del territorio que favorezca las diferentes formas de vida en el ámbito urbano y el ámbito rural, con calidad de vida y oportunidades para el desarrollo personal. Es el momento de diversificar nuestra economía, apostando por nuevos sectores industriales vinculados a la economía verde y altamente generadores de puestos de trabajo no deslocalizables.

El post-COVID19 es una oportunidad para reorganizar el funcionamiento de nuestras ciudades renaturalizándolas y devolviéndoselas a las personas como espacios de vida sanos y de convivencia social desmercantilizada, con prioridad de los peatones y las bicicletas y con una reestructuración del urbanismo con viviendas de calidad para todas las personas. No le pedimos nada que usted no sepa, ni nada que seguro no se haya planteado en estos días de crisis superpuestas. Queremos que sepa que no está solo ante este reto. Somos muchos, muchísimos, quienes estamos dispuestos a trabajar para hacer realidad este cambio imprescindible hacia un futuro justo, solidario y respetuoso con el medio ambiente. Sólo le reclamamos acciones valientes porque, como dice aquel conocido adagio, «todos los políticos hablan pero sólo los líderes actúan».

FIRMA EL MANIFEST NOU FUTUR

Número de firmantes:

8